ความรู้เรื่องสมุนไพรไทย ความรู้เรื่องโรค และงานวิจัย
สอนเทคนิคการพับกระดาษ